En miljöcertifiering kräver tydliga ramar och specifika indikatorer för att kunna mäta och betygsätta hur hållbart en lokal eller ett projekt är. Hållbar Interiör har tre huvudsakliga kriterier som kommer att analyseras när en certifiering ska utfärdas.

1 Vad är hållbart?

En stor eller nästintill omöjlig fråga är förstås vad som är hållbart. Rimligare att söka svar på eller att försöka ringa in är vad som ska vara hållbart för HI, vilket vi gjort i workshops och fokusgrupper med alla projektpartners.

2 Resurser och material

I resultaten från grupperna kunde vi avläsa att de kriterier med högst relevans och som är lättast att avläsa är kopplade till resursförbrukning och material, snarare än socialt eller ekonomiskt ansvar.

3 Cirkularitetens tre dimensioner

Den sista aspekten är att se holistiskt på en produkt eller inredning med målet att ge saker ett långt liv, se till att produkter används mycket och intensivt samt att garantera att så mycket som möjligt återanvänds eller cirkuleras. Sammanfattningsvis eftersträvas lång livscykel, en hög nyttjandegrad och cirkularitet.

Hållbar Interiör är ett verktyg för alla – från den nyfikna och miljömedvetna individen som önskar hjälp att göra rätt val, till den professionella upphandlaren, hyresgästen eller inredningsarkitekten som ser ett holistiskt värde i att miljöcertifiera en lokal eller ett kontor.